Informacje o zasadach rekrutacji znajdują się na stronie:
https://szkolazcharakterem.pl/zasady-rekrutacji/

„W istocie, zawsze mam do powiedzenia tylko jedną małą i prostą prawdę: jak rozpocząć życie, trzymając za rękę Pana. Jeżeli zaś żąda się ode mnie czegoś zgoła innego i proponuje mi „mądre” tematy, bardzo mi dalekie, mogę się nimi posłużyć jedynie jako punktem wyjścia, aby w końcu dojść do mej (za Katonem) sugestii ostatecznej”. -Edith Stein

Pięć zasad Szkoły z Charakterem


 1. Bądź zawsze dobry dla innych.
 2. Przyszedłeś do szkoły, aby się uczyć.
 3. Szanuj pracę nauczycieli i wychowawców.
 4. Szukaj prawdy.
 5. Pamiętaj o Bogu.

Nabór do liceum

Od początku powstania Szkoły z Charakterem w roku 2003 funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, którego charakter można określić jako liceum stwarzające warunki proporcjonalnie do umiejętności uczniów. W historii naszego liceum są absolwenci, którzy byli laureatami Olimpiad Przedmiotowych, kontynuowali naukę na studiach w kraju i zagranicą. Natomiast byli absolwenci, dla których sam egzamin maturalny lub ukończenie liceum ogólnokształcącego było poważnym wyzwaniem. Staramy się zatem być szkołą otwartą i elastyczną, dostosowującą wymagania do talentów i potencjału ucznia. W obecnym programie nauczania realizujemy rozszerzenia z podstawowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, matematyki, jest także język angielski i filozofia. Natomiast w ramach zajęć dodatkowych, kółek naukowych lub fakultetów można przygotować się do matury z innych przedmiotów. Ważnym elementem kształcenia jest powstanie w obecnym roku szkolnym – Centrum Naukowego przedmiotów ścisłych oraz strony suplementkultury.pl

 

WYNIKI SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DO 1 KLASY Liceum Ogólnokształcącego

PRZEPROWADZONEGO W DNIU 6 czerwca 2024

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy:

1) w terminie od 11-28 czerwca wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 1000 zł., czesne 720 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 864 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie jest zwracane.

2) w dniach 24-28 czerwca podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny w godz. 7:30-15:00):

 1. potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,
 2. oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń,
 3. dwa podpisane zdjęcia do legitymacji,
 4. oryginał Świadectwa Ukończenia Szkoły Podstawowej,

3) oryginał Zaświadczenia z Egzaminu Ósmoklasisty należy dostarczyć do 5 lipca 2024.

Niedopełnienie powyższych (p.1 i 2) formalności do 29 czerwca 2024 skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

Zakwalifikowani kandydaci:

 1. STANISŁAW T.
 2. OLHA P.
 3. EMILIA P.
 4. VIKTORIIA K.
 5. ANNA T.
 6. MACIEJ W.
 7. MICHAŁ T.